2018-12-17

Osoby sprawujące funkcje

p.o. Dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu
mgr Grzegorz Łanocha


sekretariat – tel. centr. (016) 670-35-38
e-mail: archiwum@przemysl.ap.gov.pl

Kompetencje

Dyrektor kieruje całokształtem działalności Archiwum, w szczególności:

  • sprawuje ogólne kierownictwo w sprawach organizacyjnych, administracyjnych, metodycznych i naukowo-badawczych,
  • wykonuje zadania przewidziane dla dyrektora generalnego urzędu w ustawie o służbie cywilnej,
  • sprawuje ogólny nadzór nad zasobem i majątkiem Archiwum,
  • reprezentuje Archiwum na zewnątrz,
  • przedkłada Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych plany rzeczowe i finansowe oraz sprawozdania dotyczące ich realizacji,
  • dokonuje wydatków budżetowych w ramach zatwierdzonych planów finansowych,
  • wydaje decyzje w sprawach dotyczących działalności Archiwum oraz przewidzianych odrębnymi przepisami,
  • sprawuje nadzór nad pracownikami, podnoszeniem ich kwalifikacji zawodowych i naukowych,
  • wydaje zarządzenia wewnętrzne, regulaminy i instrukcje,
  • kieruje realizacją zadań p.poż, bhp i obronnych określonych odrębnymi przepisami

Kierownicy

 

Oddział I - Opracowywania Zasobu Archiwalnego
Kierownik - dr Maciej Dalecki
tel. wew. 128
e-mail: mdalecki@przemysl.ap.gov.pl

 

Oddział II - Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym
Kierownik - mgr Artur Kiełt
tel. wew. 169
e-mail: nadzor@przemysl.ap.gov.pl

 

Oddział III - Informacji i Udostępniania
Kierownik - mgr Anna Jaśkiewicz
tel. wew. 146
e-mail: ajaskiewicz@przemysl.ap.gov.pl

 

Oddział IV - Gromadzenia, Przechowywania i Ewidencji Zasobu Archiwalnego
Kierownik - mgr Elżbieta Laska
tel. wew. 131
e-mail: elaska@przemysl.ap.gov.pl

 

Oddział V - Zabezpieczania Zasobu Archiwalnego
Kierownik - mgr Grzegorz Łanocha
tel. wew. 138
e-mail: glanocha@przemysl.ap.gov.pl

 

Oddział VI - Popularyzacji Działalności Archiwalnej i Prac Wydawniczych
Kierownik - mgr Agnieszka Bobowska-Hryniewicz
tel. wew. 119
e-mail: abobowska@przemysl.ap.gov.pl

 

Dział Administracji i Kadr
Kierownik - mgr Irena Kinasz
tel. wew. 120
e-mail: ikinasz@przemysl.ap.gov.pl

 

Dział Finansowo-Księgowy
Główny księgowy - mgr Małgorzata Żygadło
tel. wew. 123
e-mail: mzygadlo@przemysl.ap.gov.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się